Công trình panel kho lạnh dược hậu giang

Ngày: 09/11/2016

 Công trình dược hậu giang

Xem hình ảnh chi tiết công tình thi công phòng sạch ở hậu giang

 

hạu giang

 

hau giang 1

 

 

 

hâu giang 2

hậu giang 3

 

hậu giang 4