Công trình dàn OPP Top American

Ngày: 10/11/2016

Công trình dàn OPP Top American 

Hình ảnh thi công trình dàn opp top american

opp top 5

 

opp top 1

 

opp top 2

opp top 3

 

opp top 4

opp top